De Linge

hengstenhouderij, ki-station, fouragehandel
Hengstenhouderij en KI-station
In en verkoop paarden
Fouragehandel
Veehouderij
Foto's
Contact
Links

Contact

Adres:

Hogeduvekotsweg 8

4356 RN Oostkapelle

E-mail: de_linge@hetnet.nl

Paarden:

A.Z. de Buck

06-53391713

Fourage en Veehouderij:

I.N. de Buck

06-22032800